logo
logo
logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Aktualności

Materiał pomocniczy dla prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach 10.3

 

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.3– Wskaźnik horyzontalny i stawki jednostkowe dla osób z niepełnosprawnością w Działaniu 10.3

 

 

 

IZ RPO WD informuje, że dla wniosków o dofinansowanie składanych w naborze nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17 nie ma możliwości wyboru z listy rozwijanej wskaźnika horyzontalnego Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno– komunikacyjne (TIK). W związku z tym Wnioskodawca, aby dopełnić wymogów określonych w regulaminie, powinien wpisać ten wskaźnik jako specyficzny dla projektu. Szczegółowe informacje o sposobie wpisania wskaźnika specyficznego dla projektu zawarte są w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020

 

 

 

Ponadto IZ RPO WD prosi o nie wybieranie z listy rozwijanej stawek jednostkowych dla osób z niepełnosprawnością. W projektach dedykowanych osobom niepełnosprawnym złożonych w naborze nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17 nie stosuje się stawek jednostkowych (zgodnie z Regulaminem lub załącznikiem nr 4). Należy stosować natomiast 3 pozostałe stawki jednostkowe odpowiednio dla języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

 

Materiał pomocniczy - wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.1.3 – AKTUALIZACJA

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.1.3 – AKTUALIZACJA

W związku z udostępnieniem w dniu 20 czerwca br. zmienionego Regulaminu konkursu publikujemy zaktualizowany Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru w zakresie Działania 10.1, przygotowany dla naboru nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-240/17. Aktualizacja dotyczy punktu 3.1.2 Cel szczegółowy osi priorytetowej i wskaźniki realizacji celu. Niniejszy materiał stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawców w podczas pisania wniosku o dofinansowanie projektu. Zwraca uwagę i punktuje wybrane ważne aspekty dotyczące przygotowania wniosku. Korzystanie z przygotowanego materiału nie zwalnia jednak Wnioskodawcy z obowiązku zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020oraz pozostałymi dokumentami programowymi.

Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 10.1_aktualizacja

Materiał pomocniczy - wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.2 - ZIT – AKTUALIZACJA

Materiał pomocniczy-wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach 10.2 - ZITAKTUALIZACJA

 

W związku z udostępnieniem w dniu 20 czerwca br. zmienionego Regulaminu konkursu publikujemy zaktualizowany Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru w zakresie Działania 10.2, przygotowany dla naborów nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17, RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17. Aktualizacja dotyczy punktu 3.1.2 Cel szczegółowy osi priorytetowej i wskaźniki realizacji celu. Niniejszy materiał stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawców w podczas pisania wniosku o dofinansowanie projektu. Zwraca uwagę i punktuje wybrane ważne aspekty dotyczące przygotowania wniosku. Korzystanie z przygotowanego materiału nie zwalnia jednak Wnioskodawcy z obowiązku zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020oraz pozostałymi dokumentami programowymi.

Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 10.2_aktualizacja

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.3

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) obowiązująca we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD po dniu 1 maja 2017 r. została opublikowana dnia 22 maja 2017 r.

Link

UWAGA ! - Komunikat dot. Kosztów Pośrednich

 

Suma kosztów pośrednich z poszczególnych lat realizacji projektu(wyliczona jako % kosztów bezpośrednich dla każdego roku odrębnie) musi być równa wartości kosztów pośrednich ogółem(wyliczonej jako % kosztów bezpośrednich ogółem). W przypadku wystąpienia rozbieżności należy w jednym z lat realizacji projektu skorygować kwotę, która została wyliczona wcześniej automatycznie.

System informuje o błędzie tylko w sytuacji, gdy suma kosztów pośrednich z poszczególnych lat przekroczy wartość ogółem. Natomiast jeśli suma z poszczególnych lat będzie niższa od wartości ogółem, możliwe będzie zatwierdzenie i złożenie wniosku, jednak wystąpienie rozbieżności może wpłynąć na wynik oceny projektu.

 

Strona 1 z 2