logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Aktualności

Nieaktualna wartość w etykiecie pola 7.2 - Dotyczy konkursów ogłoszonych od 25 września 2019 r. !!!

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zmienimy nagłówek w części 7.2 wniosku - Sposób pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W obecnym kształcie nagłówek ten informuje o obowiązku szczegółowego uzasadnienia i analizy źródeł finansowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość których wartość jednostkowa jest równa lub przekracza 3500 zł netto. Obecnie wymóg ten dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość których wartość jednostkowa jest równa lub przekracza 10 000 zł netto. Instrukcja wypełniania wniosku została już dostosowana do wymogów ww. wytycznych, natomiast modyfikacja nazwy pola zostanie wprowadzona wkrótce. Do tego czasu należy stosować zapisy aktualnej Instrukcji wypełniania wniosku pomimo nieaktualnego zapisu w nazwie pola –  nie będzie to traktowane jako błąd na etapie oceny projektu, ale może wymagać korekty na którymś z etapów procesu wyboru.

Zmiana instrukcji wypełniania wniosku w systemie SOWA EFS RPDS

Szanowni Państwo,
W zakładce Pomoc zamieściliśmy „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (…)” – wersja 1.7która obowiązuje w konkursach ogłaszanych od 25 września 2019 r.
Zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania zapisów do zmienionych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Doprecyzowaliśmy także zapisy niektórych części instrukcji. Dla ułatwienia zamieszczamy dla Państwa plik w trybie śledzenia zmian, w którym wyróżnione zostały wszystkie modyfikacje.

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA EFS RPDS

Z dniem 16.01.2019 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu SOWA oraz do Oświadczenia użytkownika Systemu SOWA EFS RPDS oraz Wnioskodawcy/Beneficjenta będącego osobą fizyczną. Zmiany dotyczą głównie zakresu danych przetwarzanych w ramach RPO WD 2014-2020.

W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją Regulaminu i Oświadczenia.

 
Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

 
Regulamin (obowiazuje od 16.01.2019 do ... )

Oświadczenie (obowiązuje od 16.01.2019 do ... )

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA EFS RPDS

Z dniem 21 września 2018 r. wchodzą w życie nowe wersje Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz Oświadczenia użytkownika Systemu Obsługi wniosków Aplikacyjnych.

W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją Regulaminu i Oświadczenia.

 
Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

 

Regulamin (obowiazuje od 21.09.2018 do do 15.01.2019 )

Oświadczenie (obowiązuje od 21.09.2018 do 15.01.2019 )

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA EFS RPDS w związku z RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe wersje Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz Oświadczenia użytkownika Systemu Obsługi wniosków Aplikacyjnych.

W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją regulaminu i oświadczenia.

 

Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

 

Regulamin (obowiazuje od 25.05.2018 do 20.09.2018 )

Oświadczenie (obowiązuje od 25.05.2018 do 20.09.2018 )

Strona 1 z 3