logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w celu wyboru operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-06-11 11:14:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-07-17 00:01:00
Data zakończenia naboru
2018-07-24 15:30:00

RPDS.09.03.00-IP.02-02-305/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-06-06 11:56:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-07-19 00:01:00
Data zakończenia naboru
2018-08-09 15:30:00

RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-05-08 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-06-07 08:00:00
Data zakończenia naboru
2018-06-28 15:00:00

RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-05-08 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-06-07 08:00:00
Data zakończenia naboru
2018-06-28 15:00:00

RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-05-08 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-06-07 08:00:00
Data zakończenia naboru
2018-06-28 15:00:00

RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-03-26 08:27:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-04-13 00:01:00
Data zakończenia naboru
2018-04-20 15:30:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczeniaw celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-03-14 11:43:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-04-25 00:01:00
Data zakończenia naboru
2018-10-30 15:30:00

RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie
9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-02-23 13:52:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-03-29 00:01:00
Data zakończenia naboru
2018-04-12 15:30:00

RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki.

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie
8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-02-15 12:05:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-03-23 00:01:00
Data zakończenia naboru
2018-04-05 15:30:00

RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18 - Nabór wniosków

Opis

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2018-01-30 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-03-01 08:00:00
Data zakończenia naboru
2018-03-22 15:00:00

Strona 1 z 9