logo
logo
logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty: na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej i/lub w zakresie wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej i/lub wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-08-08 11:03:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-09-11 00:01:00
Data zakończenia naboru
2017-10-03 15:30:00

RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-08-08 08:16:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-28 00:01:00
Data zakończenia naboru
2017-09-26 15:30:00

RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki. Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania nr 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne. Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie
8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-07-18 12:04:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-21 00:01:00
Data zakończenia naboru
2017-09-18 15:30:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-06-21 12:58:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-21 00:01:00
Data zakończenia naboru
2017-09-20 15:30:00

RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17 - Nabór wniosków

Opis

Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-06-01 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-07-03 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-07-18 15:00:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-05-31 13:33:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-07-04 00:01:00
Data zakończenia naboru
2017-12-29 12:00:00

RPDS.10.01.03-IZ.00-02-240/17 - Nabór wniosków

Opis

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-05-11 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-06-22 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-07-06 15:00:00

RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17 - Nabór wniosków

Opis

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-05-11 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-06-22 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-07-06 15:00:00

RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17 - Nabór wniosków

Opis

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-05-11 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-06-22 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-07-06 15:00:00

RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17 - Nabór wniosków

Opis

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2017-05-11 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-06-22 08:00:00
Data zakończenia naboru
2017-07-06 15:00:00

Strona 1 z 7