logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Regulamin

Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SOWA EFS RPDS), a w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników systemu.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Administratorze – należy przez to rozumieć Użytkownika o specjalnych uprawnieniach, które pozwalają mu m.in. na zarządzanie kontami Użytkowników. Funkcję Administratora pełnią wyznaczeni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

2) Administratorze Danych Osobowych – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14;

3) Wnioskodawcy/Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę lub instytucję, która za pomocą Systemu przygotowuje fiszkę projektu lub wniosek o dofinansowanie projektu;

4) IP – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą dla RPO WD 2014-2020;

5) IZ – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą dla RPO WD 2014-2020;

6) Koncie – należy przez to rozumieć zespół cech identyfikujących Użytkownika, z których wynika możliwość dostępu do usług po podaniu identyfikatora użytkownika oraz hasła;

7) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Rozwoju;

8) RPO WD 2014-2020 – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

9) RPDS – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

10) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający w szczególności warunki korzystania z Systemu, prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z Systemu, warunki i zasady ochrony danych osobowych, jak również zakres odpowiedzialności Użytkowników;

11) Roli – należy przez to rozumieć zespół praw i obowiązków wynikających ze statusu Użytkownika w Systemie. Wyróżniamy następujące role: wnioskodawca (beneficjent), pracownik wnioskodawcy (beneficjenta), partner, pracownik partnera, pracownik firmy świadczącej usługi dla wnioskodawcy (beneficjenta), pracownik IP, pracownik IZ, administrator systemu;

12) Systemie – należy przez to rozumieć System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SOWA EFS RPDS);

13) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dostęp do Systemu po podaniu identyfikatora i hasła;

14) Właściciel Systemu – Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy;

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

1. Dostęp do Systemu jest dobrowolny i bezpłatny.

2. System stanowi wyłączną własność Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

3. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, sposobu działania Systemu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z obsługą i konserwacją Systemu.

4. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia łamania przez jego właściciela zasad niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział III

Cele Systemu

1. System to rozwiązanie wspierające proces przygotowania, złożenia oraz obsługi fiszek projektów i wniosków o dofinansowanie projektów EFS w ramach RPO WD 2014-2020.

 2. Cele określone w ust. 1 realizowane są między innymi poprzez umożliwienie Użytkownikowi, stosownie do przyznanych uprawnień, korzystania z następujących modułów: moje dane, wnioskodawca/beneficjent, użytkownicy, nabory instytucji, projekty, dokumenty.

 

Rozdział IV

Warunki korzystania z Systemu

1. Do korzystania z Systemu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

1) dostępu do Internetu;

2) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

3) przeglądarki internetowej spośród wymienionych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge w jej najwyższej stabilnej wersji lub jej dwóch wersji wstecz.

2. Podczas korzystania z Systemu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Więcej na ten temat w zakładce polityka prywatności.

3. System jest dostępny dla Użytkowników pod domenami https://generator-efs.dolnyslask.pl oraz https://generator-efs.dwup.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Właściciel Systemu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Systemu niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem.

5. Właściciel Systemu nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie danych. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

6. Właściciel Systemu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

7. Właściciel Systemu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Systemu.

 

Rozdział V

Użytkownicy Systemu

1. Użytkownikiem może być każda osoba, która zarejestruje Konto w Systemie jednak poziom uprawnień uzależniony jest od pełnionej w systemie Roli. Rejestrując Konto, Użytkownik potwierdza spełnianie warunków rejestracji oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Rejestrując Konto, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w trakcie rejestracji konto pocztowe komunikatów systemowych rozsyłanych z adresów generator-efs@dolnyslask.pl oraz generator-efs@dwup.pl

 

Rozdział VI

Konto Użytkownika Systemu

1. Rozpoczęcie korzystania z Systemu wymaga rejestracji konta oraz kliknięcia linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.

2. Zrealizowanie w pełni procedury aktywacji Konta w Systemie możliwe jest wobec Użytkownika, który:

1) oświadczył, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;

2) oświadczył, że zapoznał się z informacją o adresie i pełnej nazwie administratora danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także celu przetwarzania danych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;

3) podał wszystkie wymagane dane.

3. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma obowiązek:

1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, lub

2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

5. Dla każdego Użytkownika jest ustalany odrębny identyfikator użytkownika i hasło dostępu do Systemu.

6. Identyfikator użytkownika jest niepowtarzalny, a po wyrejestrowaniu Użytkownika z Systemu nie jest przydzielany innej osobie.

7. Przydziału i zmiany haseł dokonuje się w następujący sposób:

1) hasła powinny mieć co najmniej osiem znaków i muszą zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne ;

2) hasło jest zmieniane przez każdego z Użytkowników nie rzadziej niż raz na 30 dni, a po tym okresie podczas logowania System automatycznie wymusza zmianę hasła;

3) hasła nie powinny składać się z kombinacji znaków mogących ułatwić ich odgadnięcie lub odszyfrowanie przez osoby nieuprawnione (np.: imię, nazwisko Użytkownika);

4) hasło powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia, że mogły się z nim zapoznać osoby trzecie.

8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu identyfikatora, którym się posługuje.

9. Zabrania się udostępniania danych identyfikacyjnych swojego Konta innym osobom, a w szczególności hasła dostępu.

10. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych osób.

11. Przy opuszczeniu miejsca pracy dostęp do Systemu powinien być blokowany przez wybranie co najmniej jednej z poniższych opcji:

1) zastosowanie mechanizmu zawieszania pracy systemu operacyjnego;

2) wylogowania się Użytkownika z Systemu.

 

Rozdział VII

Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Systemie jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 122 ust. 3 rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. Dane osobowe przetwarzane w Systemie należą do zbioru danych pn. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020.

5. Dane osobowe są przetwarzane w Systemie w związku z wykonywaniem obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WD 2014-2020.

6. Przetwarzane w Systemie dane osobowe są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie RPO WD 2014-2020 oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

7. Przetwarzane w Systemie dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym, na zlecenie IZ, IP lub beneficjenta, badania ewaluacyjne w ramach RPO WD 2014-2020 oraz specjalistycznym firmom realizującym, na zlecenie IZ, IP lub beneficjenta, kontrole oraz audyt w ramach RPO WD 2014-2020.

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Systemie, mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

9. Osoba wprowadzająca do wniosku o dofinansowanie projektu lub fiszki projektu dane osobowe innej osoby niż własne, ma obowiązek wcześniej poinformować tę osobę o tym, że jej dane będą przetwarzane w Systemie oraz zapoznać ją z treścią niniejszego rozdziału Regulaminu.

 

Rozdział VIII

Korzystanie z Systemu

1. Każda stacja robocza, na której odbywa się praca w Systemie powinna posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Oprogramowanie antywirusowe powinno posiadać automatyczną aktualizację z sieci Internet lub z lokalnego repozytorium wykonywaną nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub zakłócać działanie Systemu. W przypadku stwierdzenia takich działań, Administrator wzywa Użytkownika do natychmiastowego wyjaśnienia sprawy, bądź blokuje jego Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.

3. Zamieszczanie w Systemie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą zostać usunięte przez Administratora.

4. Użytkownicy są zobowiązani do ustawienia ekranów monitorów w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd lub spisanie zawartości aktualnie wyświetlanej na ekranie monitora.

 

Rozdział IX

Odpowiedzialność

1. Właściciel Systemu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Systemie przez Użytkowników.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Systemie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Systemie odsyłacz.

 

Rozdział X

Zgłoszenia problemów, uwag

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Systemu mogą być zgłaszane przez Użytkownika i są analizowane przez odpowiednie służby informatyczne zgodnie z procedurą wsparcia technicznego.

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

1. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

2. Właściciel Systemu zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.

4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2 z przyczyn niezależnych od Właściciela Systemu.

5. Regulamin nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących funkcjonowania i zabezpieczenia Systemu.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 2 maja 2016 r.