logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Zgłoś problem

Wyślij zgłoszenie o problemie technicznym z systemem SOWA EFS RPDS. Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu, nie obejmuje zaś kwestii merytorycznych związanych z wypełnianymi wnioskami lub fiszkami, które należy kierować w odrębnym trybie do właściwej instytucji ogłaszającej nabór. Szczegółowa procedura dotycząca funkcjonowania wsparcia technicznego dla użytkowników dostępna jest w zakładce Pomoc.
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)
Oświadczenie użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS. Kliknij, aby rozwinąć

W związku z korzystaniem z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SOWA EFS RPDS) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1.   administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14;

2.   przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c)  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) na podstawie:

a)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

c)      ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

d)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);

3.   moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WD 2014 2020 oraz w celach archiwalnych i statystycznych;

4.   przetwarzane w systemie dane osobowe należą do zbioru danych pn. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 2020 i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie RPO WD 2014 2020 oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów;

5.   moje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 2020 lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach RPO WD 2014 2020 oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 2020 lub beneficjenta kontrole oraz audyt w ramach RPO WD 2014 2020;

6.   podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

7.   moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8.   moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

9.   moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby dokonania oceny, wyboru do dofinansowania i rozliczenia projektu,   rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu upływu terminu wymaganego archiwizowania dokumentacji;

10. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: inspektor@umwd.pl   lub iod@dwup.pl;

11. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

12. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

Załączniki


Aby wysłać formularz, wpisz wynik działania matematycznego (wymagane)
Rozwiąż równanie matematyczne